Tietosuojaseloste

Ilmastonmuutosvoima -hankkeen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
(jäljempänä Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi)
(y-tunnus: 0116583)
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
p. 044 416 5202, info@alli.fi

YHTEYSHENKILÖ
Projektikoordinaattori Juuso Puurula
p. 044 491 4699, juuso.puurula@alli.fi

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KATEGORIAT
Ilmastonmuutosvoima-hankkeeseen liittyen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssilla on henkilörekisterit liittyen apurahojen hakemiseen, myöntämiseen ja seurantaan.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterin käyttötarkoituksena on nuorten ilmastotekoihin myönnettävien apurahojen haku, hakemusten käsittely ja arviointi, apurahojen myöntäminen sekä apurahojen seuranta ja käytön valvonta. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat hakijan ja hakemuksen tiedot sekä selvitys apurahan käytöstä saadaan apurahan hakijalta itseltään.
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin nimetyt työntekijät tallentavat apurahojen hallinnolliseen käsittelyyn, myöntämispäätöksiin ja maksatukseen liittyvät tiedot. 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi käyttää kolmansien osapuolten palveluja (esimerkiksi tilitoimisto) sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa ja Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
– Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
– rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi; tai
– henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys (esimerkiksi verotus).

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN
Muorisoalan kattojärjestö Allianssi vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöään henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja sen alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalista aineistoa vältetään. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä.

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa.

Laadittu 25.2.2021.