Ansökningsinstruktioner

I projektet Klimatförändringskraft beviljas bidrag på 50–5 000 euro för unga som vill göra något för klimatet. Vi uppmuntrar alla ungdomar som är intresserade av klimatfrågor att ansöka om pengar för att kunna förverkliga sina idéer!

Ansökningstiden börjar 1.3.2021 och pågår till och med slutet av maj.

Ansökningsomgångar

Under våren ordnas tre ansökningsomgångar som avslutas 26.3, 23.4 och 21.5

Information om beviljade bidrag skickas ut cirka två veckor efter att en ansökningsomgång har avslutats. Använd ansökningsblanketten för att ansöka om finansiering. Ansökningsblanketten innehåller en fritt formulerad beskrivning av idéen inklusive genomförande och tidtabell samt en preliminär budget för projektet och uppgifter om personerna som ansöker om bidrag. Läs igenom anvisningarna för blanketten noggrant!

Urvalskriterier

Finansiering beviljas för åtgärder som riktas till ett eller flera av följande delområden:

 1. Minska utsläppen av växthusgaser
 2. Öka klimatmedvetenheten
 3. Anpassning till klimatkrisen

Ansökningarna och projekten ska uppfylla följande villkor:

 1. Projektets mål är att hantera utmaningar och lösningar i samband med klimatkrisen samt främja en hållbar livsstil.
 2. Projektet ska genomföras under våren eller sommaren 2021.
 3. Ungdomarna ska själva ha kommit på idéen till projektet och de ska genomföra det på egen hand.
 4. De sökande och projektets genomförare ska vara födda år 1996 eller senare.
 5. Med den beviljade finansieringen finansieras utgifter som uppstår under projektets gång för vilka det går att uppvisa kvitton. Spara alla kvitton. Det är också möjligt att få ersättning för eget arbete, högst 500 euro. Ange vilken summa ni ansöker om och motiveringar till ersättningen i ansökningsblanketten. 
 6. Projektet får inte vara en del av till exempel en förenings kontinuerliga verksamhet. Klimatprojekt som fick finansiering under projektperioden 2020 kan få tilläggsfinansiering även denna period.

Observera att vi kan bevilja mindre finansiering än den summa som ni har ansökt om, om motiveringarna är bristfälliga. Fyll i ansökningsblanketten noggrant.

Ansökningsblanketten finns på webbplatsen för Klimatförändringskraft fr.o.m. 1.3.2021.

Vi förutsätter följande av alla projekt:

 • en originell idé
 • effektivitet
 • anknytning till att stoppa klimatkrisen
 • ungas delaktighet
 • innehåll för sociala medier som kan publiceras i kanalerna för Klimatförändringskraft
 • kortfattad rapportering (t.ex. material till sociala medier) om projektets genomförande

Av projekt som beviljas över 1 000 euro kräver vi dessutom:

 • större genomslagskraft än bara inom den närmaste kretsen
 • skriftlig rapport om projektets genomförande
 • mera detaljerad rapportering och kvitton på verkliga kostnader

Projektet kan till exempel vara:

 • ett klimatevenemang, ett diskussionstillfälle, en kurs eller en workshop
 • anordnande av demonstration, genomförande av konstprojekt, trädplantering, resekostnader till klimatevenemang (med koldioxidsnåla färdmedel)
 • aktiviteter eller kampanjer på nätet, start av klimatföretag, produktion av klimatmaterial

Projekt som fick finansiering år 2020 hittar du här.

Planera din klimatidé och övertyga juryn om att satsa på just din unika klimatgärning!

Juryn

En jury som består av kända experter och aktiva aktörer inom klimatarbetet beslutar om beviljandet av finansiering efter varje ansökningsomgång. 

I juryn år 2021 ingår

 • Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister
 • Emma Sairanen, de ungas klimatdelegat
 • Eeva Furman, direktör för Finlands miljöcentral SYKE:s miljöpolitikcentrum
 • Susanne Österlund-Toivonen, verksamhetsledare för miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet vid Helsingfors stad

Minderåriga sökande och vårdnadshavarens samtycke

Om sökanden inte har ett bankkonto, ska en myndig person till vars konto finansieringsbeloppet kan utbetalas anges i utbetalningsuppgifterna parallellt med den egentliga sökanden. Minderåriga sökande behöver vårdnadshavarens samtycke för att delta.

Att beakta i anknytning till beskattningen

Om stipendiet beviljas ett registrerat samfund (till exempel registrerat samfund) utgör stipendiet inte direkt inkomst till en privatperson.

Om stipendiet beviljas en privatperson är stipendiet INTE skattepliktig inkomst för mottagaren ifall det ungdomsprojekt som stöds är konstnärlig verksamhet och det totala beloppet som mottagaren får från stipendier och bidrag (inklusive eventuella stipendier från andra aktörer som beviljats samma år) understiger 23 668,35 euro.

Om stipendiet beviljas en privatperson och projektet som stöds inte är konstnärlig verksamhet till sin karaktär, utgör stipendiet skattepliktig inkomst för mottagaren. I detta fall begär Allians att stipendiets mottagare skickar in sitt skattekort innan finansieringen utbetalas, och verkställer förskottsinnehållning i enlighet med skattekortets skattesats. Stipendiet räknas som inkomst för skatteåret 2021 eftersom stipendiet betalas ut under 2021. Stipendiets mottagare ska i detta fall anmäla i sin skattedeklaration för 2021 beloppet på de kostnader som gäller projektet och som täcks med stipendiet. På detta sätt får Skatteförvaltningen veta till vilka delar det beviljade stipendiet har använts för att täcka ungdomsprojektets verkliga kostnader och kan på rätt sätt dra av de utgifter som riktas mot stipendiet i beskattningen. Både för rapportering för Klimatförändringskraft-projektet och för beskattning är det väsentligt att förvara alla kvitton som bevisar projektets utgifter.

Allians anmäler till Skatteförvaltningen alla stipendier som utbetalas till privatpersoner och vars belopp är minst 1 000 euro.

Frågor? Kontakta Klimatförändringskraft via sociala medier: Instagram och TikTok @ilmastonmuutosvoima, Twitter @ilmastonmuutosv. Eller kontakta vår projektkoordinator: juuso.puurula@alli.fi.