Dataskyddsbeskrivning

Klimatförändringskraft-projektets dataskyddsbeskrivning

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
(nedan Ungdomssektorns takorganisation Allians)
(FO-nummer: 0116583)
Stinsgatan 1, 00520 Helsingfors
tfn 044 416 5202, info@alli.fi

KONTAKTPERSON
Projektkoordinator Juuso Puurula
tfn 044 491 4699, juuso.puurula@alli.fi

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
I anknytning till projektet Klimatförändringskraft har Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians personregister förknippade med ansökan om, beviljande av och uppföljning av stipendier.

GRUNDERNA FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLINGENS SYFTE
Behandlingen grundar sig på berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige. Registrets användningsändamål är ansökan om stipendier som beviljas för de ungas klimatgärningar, behandling och bedömning av ansökningarna, beviljande och uppföljning av stipendier och övervakning av stipendiernas användning. 

NORMALA INFORMATIONSKÄLLOR
De uppgifter om den sökande och ansökan som lagras i registret och utredningen om stipendiets användning fås från den som ansöker om stipendiet.
Utsedda arbetstagare inom Ungdomssektorns takorganisation Allians lagrar de uppgifter som gäller stipendiernas administrativa behandling, beslut om beviljande och utbetalning. 

ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Ungdomssektorns takorganisation Allians använder tjänster från tredje parter (till exempel redovisningsbyrå) för behandling och förvaring av sådana uppgifter som kan innehålla personuppgifter. De tredje parterna är dock endast behandlare av personuppgifterna och har rätt att behandla personuppgifter endast i den omfattning som de avtalade tjänsterna förutsätter. Ungdomssektorns takorganisation Allians förblir den enda personuppgiftsansvariga för sådana uppgifter.

Ungdomssektorns takorganisation Allians kan använda sådana tjänsteleverantörer i behandlingen av personuppgifterna som är belägna utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföring av personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genomförs alltid på någon av de nedan nämnda lagstadgade grunderna:
– den Europeiska kommissionen har beslutat att mottagarlandet i fråga har säkerställt en adekvat dataskyddsnivå; eller
– den registrerade har gett sitt särskilda samtycke till överföringen av personuppgifterna; eller
– det finns någon annan lagenlig grund för personuppgifternas överföring.
Ingen får tillgång till personuppgifterna i större grad än som krävs för genomförandet av tjänsterna. Överföring av personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet grundar sig alltid på gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter och genomförs i enlighet med lagstiftningen i fråga.

Ungdomssektorns takorganisation Allians kan vara tvungen att överlämna vissa uppgifter till myndigheter eller rättstillämpare när en förutsättning för detta föreskrivs i lag (till exempel beskattning).

SKYDD AV PERSONUPPGIFTERNA
Som den personuppgiftsansvarige svarar Ungdomssektorns takorganisation Allians för det ändamålsenliga skyddet av de personuppgifter som det administrerar med nödvändiga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer.
Ungdomssektorns takorganisation Allians har get anvisningar till den personal som deltar i behandlingen av personuppgifterna om såväl det rätta sättet att behandla uppgifterna som uppgifternas konfidentialitet. Personuppgifterna skyddas från utomstående användning och utomstående har inte tillgång till personuppgifterna.

Ungdomssektorns takorganisation Allians och dess underleverantörers datanät och hårdvara har skyddats med brandmur, lösenord och andra lämpliga tekniska åtgärder.

Manuellt material undviks. Eventuellt manuellt material förvaras i en låst lokal som endast berättigade personer har tillgång till.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Sådana personuppgifter vars behandling inte längre är nödvändig raderas omedelbart.

Om vissa uppgifter ska förvaras på grund av att det förutsätts av lagen eller på grund av någon annan motiverad orsak, raderas personuppgifterna omedelbart efter att sådan här bevaring som grundar sig på annan behandling inte längre är nödvändig.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter om den registrerade som finns i registret, rätt att begära att uppgifterna i fråga korrigeras eller att deras behandling begränsas och rätt att motsätta sig behandlingen och överföringen av uppgifterna från ett system till ett annat. I de fall då behandlingen grundar sig på samtycke har den registrerade dessutom rätt att återkalla sitt samtycke när som helst utan att detta påverkar lagenligheten av den behandling som genomförts utifrån samtycket innan samtycket återkallades.

Den personuppgiftsansvarige rättar felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade uppgifter på eget initiativ eller på krav av den registrerade.

Om du misstänker att dina personuppgifter inte behandlas lagenligt har du rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten (dataombudsmannen).

Begäran ska lämnas in hos den personuppgiftsansvarige skriftligt.

UPPDATERING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN
Ungdomssektorns takorganisation Allians kan uppdatera dataskyddsbeskrivningen i framtiden.

Upprättad 25.2.2021.