Ansökningsinstruktioner

I projektet Klimatförändringskraft beviljas bidrag på 50–5 000 euro för de ungas klimatåtgärder. Vi uppmuntrar olika människor med olika bakgrunder och idéer att ansöka om pengar!

Ansökningstiden slutar 4.6.2020. Du kan ansöka om finansiering med ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten ska innehålla en informell beskrivning av idén, dess genomförande och tidtabell samt uppskattad budget och uppgifter om de sökande. Läs noga instruktionerna för blanketten!

Urvalskriterier

Stipendierna beviljas för åtgärder som riktas till ett eller flera av följande delområden:

 1. Minskning av utsläpp av växthusgaser
 2. Ökning av klimatmedvetenhet
 3. Åtgärder för anpassning till klimatförändringar

Ansökningarna och projekten ska uppfylla följande villkor:

 1. Projektets mål är att hantera utmaningar och lösningar i samband med klimatförändringen samt främja en hållbar livsstil.
 2. Projektet består av ett nytt genomförande eller en ny idé. Det genomförs en gång eller en ny kontinuerlig aktivitet börjar med det som utgångspunkt.
 3. Projektet ska genomföras under våren eller sommaren 2020.
 4. Ungdomarna har själva gett idén till projektet och genomför det själva.
 5. De sökande och projektets verkställare ska vara födda 1995 eller yngre
 6. Den beviljade finansieringen bekostar sådana utgifter i projektet som man kan uppvisa kvitton för. Alla kvitton ska sparas. Finansieringen via Klimatförändringskraft ska i princip inte täcka de sökandes egna löner eller arvoden.

 

Våra önskemål gällande alla projekt:

 • genuin idé
 • effektivitet
 • anknytning till bekämpning av klimatförändring
 • ungdomars delaktighet
 • innehåll att publiceras på sociala medier som Klimatförändringskrafts kanaler
 • lätt rapportering (t.ex. material på sociala medier) om projektets genomförande

Av projekt på över 1000 euro önskar vi dessutom:

 • större effektivitet än inom den personliga omgivningen
 • skriftlig rapport om projektets genomförande
 • mera detaljerad rapportering och kvitton på faktiska kostnader

Projektet kan vara till exempel:

 • klimatevenemang, anordnande av diskussiontillfällen, studiebesök till ett intressant objekt, popup-evenemang, vegetarisk matlagningskurs, verkstad för hållbar motion, koldioxidneutralt skoldisco
 • anordnande av demonstration, genomförande av konstprojekt, trädplanteringsdag, bussresa till klimatmöte
 • aktiviteter eller kampanjer på nätet, start av klimatföretag, produktion av klimatmaterial

Men låt inte dessa idéer begränsa dig! Du kan också hitta på något helt nytt och övertyga juryn med din originalitet.

Expertpanel

Finansieringen beslutas av en expertpanel som består av kända experter och aktiva aktörer inom klimatarbetet. Expertpanelen sammanträder på våren i mitten av varje månad för att besluta om beviljanden.

I expertpanelen ingår

 • Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister
 • Sara Nyman, de ungas klimatdelegat
 • Mervi Maatela, mediefostrare
 • Mari Pantsar, direktör, kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Underåriga sökande och vårdnadshavarens samtycke

Om den sökande inte har något bankkonto ska man i utbetalningsinformationen ange en myndig person som parallellsökande till vars konto finansieringsbeloppet kan betalas. Vad gäller underåriga sökande ber vi om vårdnadshavandes samtycke till deltagande.